Prezentare

MINISTERUL CULTURII

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ HARGHITA

îşi desfăşoară activitatea în Palatul Administrativ al Consiliului Judeţean Harghita – M-Ciuc, P-ţa Libertăţii nr.5, cod: 530140, jud. Harghita.

MINISTERUL CULTURII

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU CULTURĂ HARGHITA

este un serviciu public deconcentrat al Ministerului Culturii . Este instituţia primordială în protejarea patrimoniului cultural - mobil şi imobil, cu atribuţii executive, administrative, ştiinţifice şi metodice.

 

 

 

 

 

 

  Atribuţiile şi competenţele instituţiei sunt stabilite prin H.G. 90/2010

 (1)La nivelul judeţelor şi al municipiului Bucureşti funcţionează direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, ale Ministerului Culturii.

 

 

 

 

(2)Direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti sunt conduse de un director, potrivit legii.

(3)Directorii sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii, potrivit legii.

Art. 17

(1)Direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii principale:

a)îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional;

b)colaborează cu autorităţile publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;

c)participă, la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;

d)solicită şi primesc, în condiţiile legii, în nume propriu sau în numele şi pentru Ministerul Culturii, de la autorităţi ale administraţiei publice, de la instituţii publice şi de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor şi informării publice, date şi informaţii necesare pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin;

e)controlează respectarea îndeplinirii obligaţiilor de plată a contribuţiilor la Fondul Cultural Naţional, în condiţiile şi la termenele stabilite prin lege;

f)îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.

(2)Organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi atribuţiile acestora, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin regulamente aprobate prin ordin al ministrului culturii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ultima actualizare: 28.01.2016
» Lista completă